Perhevapaauudistus: KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry:n lausunto

KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry on antanut lausuntonsa, joka koskee perhevapaauudistusta eli hallituksen esitystä laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi. Alla ovat lausunnon yleiset huomiot ja keskeinen sisältö.

Voit lukea lausunnon kokonaisuudessaan tästä linkistä (pdf).

30.3.2021

KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry:n lausunto lausuntopyyntöön luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi sairausvakuutuslain, työsopimuslain ja varhaiskasvatuslain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi STM065:00/2019

Yleiset huomiot ehdotetuista vanhempainpäivärahajärjestelmän muutoksista

KÄPY – Lapsikuolemaperheet ry (myöhemmin KÄPY ry) kiittää sosiaali- ja terveysministeriötä mahdollisuudesta kommentoida esitysluonnosta. KÄPY ry on tarjonnut tukea suomalaisille lapsikuolemaperheille valtakunnallisesti jo 30 vuoden ajan. Yhdistys edustaa kaikkia näitä perheitä kuolleen lapsen iästä ja kuolinsyystä riippumatta.

KÄPY ry:n lausunnon keskeinen sisältö:

  1. Lapsikuolemaperheiden nykyisiä etuuksia ei tule perhevapaauudistuksen yhteydessä heikentää. KÄPY ry katsoo, että lapsikuolemaperheiden raskaus- ja vanhempainrahaoikeuksien tulee säilyä jatkossakin vähintään saman pituisina, kuin voimassa olevassa lainsäädännössä.
  2. KÄPY ry esittää 105 arkipäivän erityisvanhempainrahakautta myönnettäväksi kaikille alaikäisen lapsensa kuoleman kokeneille vanhemmille.
  3. Jatkossa tulisi selvittää mahdollisuutta ottaa Suomessakin käyttöön niin kutsuttu Tanskan malli, jonka mukaisesti kaikki alaikäisen lapsensa kuoleman kokeneet vanhemmat olisivat oikeutettuja 26 viikon pituiseen suruvapaaseen.

Perhevapaauudistuksen tarkoituksena on olla positiivinen investointi, joka lisää perheiden hyvinvointia, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Uudistuksen lähtökohtana on ollut perheiden moninaisuuden huomioiminen. Lapsikuolemaperheet edustavat tätä moninaisuutta. KÄPY ry katsoo, että on kestämätöntä, että nykyisessä esityksessä vanhempainvapaan pituutta lisätään elävien lasten vanhemmille, mutta lapsen kuollessa vanhempien edellytetään palaavan töihin joko heti tai hyvin pian lapsensa kuoleman jälkeen. KÄPY ry katsoo, että osana perhevapaauudistusta hallituksen tulisi etsiä ja esittää myös lapsikuolemaperheiden hyvinvointia tukevia ratkaisuja.

Lapsensa kuoleman kokeneet vanhemmat voivat jo nykyisenkin lainsäädännön puitteissa palata töihin ennen rahakauden päättymistä, mikäli heillä on tähän voimavaroja. Riittävän pitkä vanhempainvapaa, joka takaa riittävät tulot sekä ihmiselle itselleen, että perheen elättämiseen, tukee kuitenkin merkittävällä tavalla lapsikuolemaperheiden hyvinvointia heidän sopeutuessaan odottamattomaan elämänmuutokseen.

Perustelut koskien KÄPY ry:n esitystä kaikille alaikäisen lapsensa kuoleman kokeneille vanhemmille myönnettävästä erityisvanhempainrahasta

Kun lapsi kuolee vanhempainrahakauden jälkeen eivät vanhemmat ole oikeutettuja mihinkään sellaiseen yhteiskunnan tarjoamaan tukeen, joka mahdollistaisi työstä poissaolon. Jos lapsi kuolee ennen raskausrahakauden tai vanhempainrahakauden päättymistä, on vanhempi oikeutettu raskaus- tai vanhempainrahaan vain rahakauden loppuun. Näin on myös tilanteissa, joissa rahakauden loppuun on aikaa vain muutamia päiviä.

KÄPY ry katsoo, että nykyisen lain mukaisen, tällä hetkellä vain synnyttävää vanhempaa koskevan, 105 etuuspäivän laajentaminen koskemaan kaikkia alaikäisen lapsensa menettäneitä vanhempia osoittaisi yhteiskuntamme pitävän lapsikuolemaperheiden hyvinvoinnin tukemista tärkeänä ja edistäisi perheiden tosiasiallista yhdenvertaisuutta. Tämä korjaus olisi mahdollista tehdä nykyisen perhevapaauudistuksen yhteydessä.

Lisäksi KÄPY ry ehdottaa, että jatkossa selvitettäisiin mahdollisuutta ottaa Suomessa käyttöön niin kutsuttu Tanskan malli, jonka mukaisesti kaikki alaikäisen lapsensa kuoleman kokeneet vanhemmat olisivat oikeutettuja 26 viikon pituiseen suruvapaaseen. Tämän vapaan käytöstä vanhemmat voisivat sopia joustavasti keskenään.

Lue koko lausunto perusteluineen tästä linkistä (pdf).