Verkkokaupan tietosuojaseloste

Käpy Lapsikuolemaperheet ry:n verkkokaupan tietosuojaseloste. Luotu 13.1.2021, päivitetty 16.8.2021

Tietosuojaseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

Rekisterinpitäjä

Käpy Lapsikuolemaperheet ry
Osoite: Åkerlundinkatu 3B, 4. krs., 33100 Tampere
Sähköposti: toimisto(at)kapy.fi
Puhelin: 045 326 0980
Internetsivut: kapy.fi
Y-tunnus: 1080777-2
Pankki (IBAN): FI 9756800020231177
Kotipaikka Helsinki

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Käpy Lapsikuolemaperheet ry:n toiminnanjohtaja Susanna Uittomäki
Åkerlundinkatu 3B, 4. krs. 33100 Tampere
toimisto(at)kapy.fi
045 326 0980

Rekisterin nimi

Käpy Lapsikuolemaperheet ry:n verkkokaupan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Verkkokaupan henkilötietojen käsittely perustuu kaupankäynnin asiakassuhteeseen. Verkkokaupan kautta saatuja henkilötietoja käytetään ainoastaan tilausten toimittamiseen. Jos asiakas on ostanut Käpy ry:n jäsenyyden, hänen tietonsa liitetään jäsenrekisteriin (ks. jäsenrekisterin tietosuojaseloste sivulta Asiakirjat)

Rekisterin tietosisältö 

Verkkokaupan asiakkaista kerätään seuraavia tietoja:
– Asiakkaan etu- ja sukunimi
– Katuosoite, postinumero ja paikkakunta
– Maa
– Puhelinnumero
– Sähköpostiosoite

Jäsenyyden ostaneilta pyydetään lisäksi jäsenrekisteriin tarvittavia tietoja (ks. jäsenrekisterin tietosuojaseloste).

Säännönmukaiset tietolähteet

Verkkokaupan asiakkaan tiedot saadaan henkilöltä itseltään tuotteiden tilausta tehtäessä. Tilauksen ja tiedot vastaanottaa ainoastaan yhdistyksen työntekijä tilauksen toimittamista varten.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Verkkokaupan asiakastietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Yhdistys voi käyttää henkilötietojen käsittelyssä myös muita palveluntarjoajia, joiden palvelimet sijaitsevat Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle toteutetaan aina jollakin alla mainitulla, lainmukaisella perusteella:

  • Euroopan komissio on päättänyt, että kyseisessä vastaanottajamaassa on varmistettu riittävä tietosuojan taso (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/adequacy- protection-personal-data-non-eu-countries_en);
  • Yhdistys on toteuttanut asianmukaiset suojatoimet henkilötietojen siirtämiseksi käyttämällä Euroopan komission hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita. Rekisteröidyllä on tällöin oikeus saada jäljennös kyseisistä vakiolausekkeista ottamalla Yhdistykseen yhteyttä Yhteydenotot-kohdassa kuvatun mukaisesti; tai
  • Rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa henkilötietojensa siirtämiseksi, tai henkilötietojen siirtämiselle on olemassa muu lainmukainen peruste.

Henkilötietoihin ei anneta pääsyä enempää kuin on välttämätöntä palveluiden toteuttamiseksi. Henkilötietojen siirto Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle perustuu aina voimassaolevaan henkilötietojen käsittelyä koskevaan lainsäädäntöön ja toteutetaan kyseisen lainsäädännön mukaisesti.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Asiakastiedot säilyvät verkkokaupan järjestelmässä maksimissaan kuuden kuukauden ajan ostosta. Järjestelmän käyttäminen edellyttää käyttäjätunnusta ja salasanaa. Järjestelmä on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Sähköinen yhteys on SSL -suojattu. Järjestelmän käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Kullakin käyttäjällä on henkilökohtaiset tunnukset ohjelmaan kirjautumista varten. Tunnuksia ei luovuteta toisille henkilöille.

Tarkastusoikeus ja tietojen säilyttäminen

Jokaisella on pääsääntöisesti oikeus tutustua omiin jäsentietoihinsa ja saada tarkastaa itseään koskevat tiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterin pitäjällä on vastuu tarkastaa pyynnön esittäjän henkilöllisyys.

Tarkastuspyyntö osoitetaan Käpy Lapsikuolemaperheet ry:n toimistolle ja lähetetään kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen. Tiedot lähetetään asianosaiselle vain allekirjoitetun pyynnön saatuamme kuukauden määräajassa.

Verkkokaupan asiakkaiden tiedot poistuvat järjestelmästä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua ostotapahtumasta.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevan jäsentietonsa virheellisen tiedon korjaamista, tietojen lisäämistä tai poistamista. Korjaamispyyntö on syytä tehdä kirjallisesti ja riittävän yksilöidysti.

Korjaamispyyntö osoitetaan Käpy Lapsikuolemaperheet ry:n toimistolle ja lähetetään kohdassa 1 mainittuun osoitteeseen.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan ”rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten”.

Käpy Lapsikuolemaperheet ry ei käsittele henkilötietoja edellä kuvattuihin tarkoituksiin.

Rekisteriseloste

Henkilötietolain 10§ mukainen tietosuoja/rekisteriseloste on nähtävissä Käpy Lapsikuolemaperheet ry:n kotisivuilla.

Tietosuojaloukkausten käsittely

Tietoturvaloukkausilmoituksessa yhdistys sitoutuu seuraaviin toimenpiteisiin:

  • Tehdään viipymättä ilmoitus tietoturvaloukkauksesta valvontaviranomaisille, jossa annetaan kuvaus mahdollisuuksien mukaan loukkauksen kohteena olevien rekisteröityjen ryhmästä ja arvioidut lukumäärät sekä henkilötietotyyppien ryhmät ja arvioidut lukumäärät.
  • Yhdistyksen vastuuhenkilönä toimii toiminnanjohtaja, joka toimittaa tiedot valvontaviranomaisille ja toimii tiedonvälittäjänä loukkauksen kohteena oleville.
  • Henkilötietojen tietoturvaloukkauksen todennäköiset seuraukset arvioidaan ja tehdään toimenpiteet, joita rekisterin käsittelijä ehdottaa tai joita se on

toteuttanut henkilötietojen tietoturvaloukkauksen johdosta ja tarvittaessa myös toimenpiteet mahdollisten haittavaikutusten lieventämiseksi.

Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa.

Käpy Lapsikuolemaperheet ry:n tietosuojaseloste
Laatimispäivä 13.1.2021.