Surujärjestöjen tavoitteet

Käpy ry tavoittelee lapsensa menettäneille perhe-etuutena suruvapaata ja haluaa sen lisäksi edistää surevien tuen saamista myös muilla tavoin yhteistyössä Surujärjestöjen kanssa. 

Neljää valtakunnallista vertaistukijärjestöä

Käpy Lapsikuolemaperheet ry
Nuoret Lesket ry
Surunauha ry
Huoma – Henkirikoksen uhrien läheiset ry

kutsutaan yleisnimityksellä Surujärjestöt. Surujärjestöt järjestävät vertaistukitoimintaa ja muuta tukea läheisen äkillisen tai ennenaikaisen kuoleman kokeneille. Vuoden 2023 alussa Surujärjestöt määrittivät yhteiset tavoitteet, joiden toteuttaminen tukee kaikkia läheisensä kuolemaa surevia suomalaisia.

1. Kriisituen saatavuus

Hyvinvointialueiden on huolehdittava siitä, että äkillisesti läheisen menettäneille henkilöille tarjotaan kriisiapua siitä riippumatta, mikä on avuntarvitsijan asuinpaikka, ikä tai suhde vainajaan. Kriisitukea on tarjottava aktiivisesti ja toistuvasti, sillä tuen tarve voi realisoitua vasta päivien tai viikkojen viiveellä. Parasta olisi, että kriisityöntekijä tulisi kotiin heti poliisin mukana kuolinviestin viemisen yhteydessä.

2. Lasten ja nuorten tuen saatavuus

Läheisen kuolemaa sureville lapsille ja nuorille on järjestettävä riittävää ja nopeasti saavutettavaa tukea esimerkiksi oppilashuollon ja perheneuvoloiden kautta. Koska hoitamaton trauma vaikuttaa haitallisesti lapsen tai nuoren kasvuun, lasten- ja nuorisopsykiatriaan tulee ohjata riittävästi resursseja, jotta äkillisen menetyksen kohdannut lapsi tai nuori pääsee tarvittaessa erityispalveluiden piiriin nopeasti ilman pitkiä odotusaikoja.

3. Surun huomioiminen työelämässä

Työelämässä on huomioitava nykyistä paremmin läheisen kuolemaa surevat. Sureville on tarjottava mahdollisuus suruvapaaseen tai sairauslomaan työkyvyttömyyden ajalta ilman, että taloudellinen toimeentulo vaarantuu. Sairauslomia määrätessä tulee olla mahdollisuus käyttää masennusdiagnoosin sijaan sellaista sairausloman perustetta, joka ei vaikuta surevan tuleviin työllistymismahdollisuuksiin. Työhön paluu on voitava porrastaa yksilöllisten tarpeiden mukaan.

4. Kotipalvelun saatavuus

Perheisiin, joissa surraan läheisen kuolemaa, on automaattisesti tarjottava konkreettista apua perheen arjen sujumiseen. Kotiapua on tarjottava akuutisti ja myös pidemmän ajan kuluttua menetyksestä. Palvelun tulee vastata perheiden tarpeita, ja sen tulee olla riittävän pitkäkestoista. Myöntämisperusteiden ja toimintatapojen tulee olla yhdenvertaiset kaikilla hyvinvointialueilla.

5. Terapiatakuu

Kaikilla tulee olla mahdollisuus päästä lyhytpsykoterapiaan tai sitä vastaavaan vaikuttavaan psykososiaaliseen keskusteluhoitoon neljän viikon sisällä perusterveydenhuollossa todetun tarpeen jälkeen. Hoitomuoto voidaan toteuttaa yksilöterapiana, perheterapiana tai ryhmäterapiana kasvokkain tai
verkossa. Terapiatakuu takaisi toteutuessaan riittävät mielenterveyspalvelut myös läheisen kuolemaa sureville, siksi Surujärjestöt tukevat Terapiatakuu-kansalaisaloitetta.

Verkkosivujen toteutus marikoo.fi